Algemene Voorwaarden

 1. Toepassingsgebied en definities

Dit zijn de algemene voorwaarden en het privacy beleid van Maggie’s Melody met maatschappelijke zetel Wallenweg 4, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle, en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0668.885.274 (hierna: “Maggie’s Melody”). 

Huidige algemene voorwaarden zijn bij voorrang van toepassing op de dienstverlening van Maggie’s Melody, ongeacht de algemene voorwaarden van de dienstafnemer (hierna: “de Klant”). Huidige algemene voorwaarden bepalen de contractuele relatie tussen partijen samen met de individuele schriftelijke overeenkomst voor een welbepaalde dienst (hierna: “Overeenkomst dienstverlening”).

 • Prijzen en betaling

De totaalprijs voor de gekozen diensten wordt vermeld op de Overeenkomst dienstverlening. Indien de Klant via de website een overeenkomst afsluit, wordt de totaalprijs op de website vermeld.

De diensten besteld via de website zijn online betaalbaar door middel van een kredietkaart (Visa of Mastercard), bancontact, IDeal, Apple Pay en overschrijving. Diensten die niet via de website worden besteld, worden betaald volgens de voorwaarden vervat in de Overeenkomst dienstverlening.

Voor privé zanglessen en 10 beurtenkaarten wordt een factuur opgesteld. Facturen zijn te voldoen binnen de 8 werkdagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer. Enige betwisting dient binnen de 8 werkdagen te geschieden per aangetekend schrijven met vermelding van de betwiste factuur. Nalatigheidsinteresten à rato van 10% zullen van rechtswege verschuldigd zijn na vervaldatum van de factuur met een minimum van € 50.

 • Annuleringsvoorwaarden

Naargelang de gekozen dienst zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

 • Privé zanglessen: Bij ziekte of indien de leerling niet naar de les kan komen, dient hij/zij dit minstens 24u op voorhand te melden. Bij gebreke hieraan kan de les niet worden ingehaald. Per schooljaar kunnen er maximum 3 lessen worden ingehaald zonder doktersbriefje. De leerling is verantwoordelijk voor het inplannen van zijn/haar inhaal les via het studentenportaal of door een mail te sturen naar info@maggiesmelody.be. Een inhaal les of “make up credit” is 12 maanden geldig.
 • Popkoor: behoudens overmacht of een schriftelijk akkoord van Maggie’s Melody, zijn er geen terugbetalingen mogelijk. Deze vergoeding komt overeen met de reeds gemaakte kosten in het kader van de dienstverlening.
 • Zomer Zangworkshop: tot 2 weken voor aanvang van de workshop is een annulering mogelijk zonder bijkomende kosten. Vanaf 2 weken voor aanvang van de workshop wordt 50% van de cursusprijs aangerekend. Deze vergoeding komt overeen met de reeds gemaakte kosten in het kader van de dienstverlening. Vanaf 24 uur voor aanvang van de workshop wordt het volledige cursusgeld ingehouden, hetgeen overeenstemt met de reeds gemaakte kosten in het kader van de dienstverlening.
 • Online cursussen: indien de dienstverlening nog niet voltooid is, beschikt de Klant over een herroepingsrecht ten belope van 14 dagen vanaf de sluiting van de overeenkomst. Dit herroepingsrecht dient schriftelijk en ondubbelzinnig aan Maggie’s Melody gericht te worden. Indien de dienstverlening volledig werd uitgevoerd beschikt de Klant niet over een herroepingsrecht.
 • Lidmaatschap “De Intieme Zangcirkel”: alle leden kunnen op elk moment hun maandelijks lidmaatschap opzeggen, hetgeen schriftelijk en ondubbelzinnig dient meegedeeld te worden aan Maggie’s Melody. Het lidgeld van de aangebroken maand zal niet worden terugbetaald daar deze vergoeding overeenstemt met de reeds gemaakte kosten in het kader van de dienstverlening.
 • Zorgeloos Zingen “365 dagen garantie”: Als leden kunnen aantonen dat ze alle oefeningen hebt doorgenomen en ze geen resultaten boeken, komen ze ook in aanmerking voor een volledige terugbetaling. Deze terugbetaling is enkel geldig indien geluidsfragmenten van alle oefeningen én een “voor en na” opname waar duidelijk op te horen valt dat de zang niet verbeterd is, worden doorgestuurd naar Maggie’s Melody als bewijs van het gedane werk.

In geval van annulering door Maggie’s Melody wordt het volledige cursusgeld terugbetaald, behoudens overmacht. In dergelijk geval verbinden partijen zich er toe om minnelijk tot een oplossing te komen. 

 • Duur en ontbinding van de overeenkomst

De geldigheidsduur van de overeenkomst wordt bepaald in de Overeenkomst dienstverlening.

De Overeenkomst dienstverlening kan ten alle tijde door partijen worden ontbonden in de volgende gevallen: (i) zware fout of ernstige wanprestatie door de andere partij in de uitoefening van de Overeenkomst dienstverlening, (ii) bij niet-betaling van de diensten voor het aanvatten van de dienstverlening of (iii) het faillissement van een partij of een procedure tot gerechtelijke reorganisatie. Deze ontbinding geschiedt door schriftelijke mededeling aan de betrokken partij binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling.

De ontbinding van de Overeenkomst dienstverlening doet geen afbreuk aan het recht van de partij die de ontbinding heeft gevorderd om van de andere partij een schadeloosstelling te vorderen voor alle schade die de betrokken zware fout of wanprestatie van de andere partij haar heeft berokkend.

 • Overmacht

De Overeenkomst dienstverlening wordt niet geacht niet te zijn nagekomen in geval van overmacht, d.w.z. bij elke gebeurtenis waarover Maggie’s Melody geen controle heeft en in het bijzonder, zonder dat deze opsomming beperkend is, in geval van een algemene sectorale staking, brand, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,

 terrorisme, pandemie of epidemie in België.

In dergelijk geval zal het reeds betaalde bedrag door de Klant worden gebruikt als een tegoed voor elke toekomstige reservering binnen de 365 dagen. Partijen komen minnelijk een nieuwe datum overeen, rekening houdende met diens beschikbaarheden. Enkel op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de Klant gericht aan Maggie’s Melody zal het reeds ontvangen bedrag worden terugbetaald. 

 • Aansprakelijkheid van Maggie’s Melody

Maggie’s Melody voldoet aan alle wettelijke vereisten inzake verzekeringen.

Maggie’s Melody kan louter aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet of grove fout. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat Maggie’s Melody niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie). De aansprakelijkheid van Maggie’s Melody zal in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag van de dienstverlening vermeld in de Overeenkomst dienstverlening (excl. BTW).

Maggie’s Melody stelt alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan een ononderbroken toegang en dienstverlening echter niet gegarandeerd worden. In geval van onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, wordt er alles in werk gesteld om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als een tekortkoming in hoofde van Maggie’s Melody.

De dienstverlening vanwege Maggie’s Melody betreft een middelenverbintenis.           

Maggie’s Melody kan niet aansprakelijk gehouden in geval van medische letsels die zouden kunnen ontstaan door het deelnemen van de Klant aan de geleverde diensten.

 • Intellectuele eigendom

De rechten of belangen gegenereerd als resultaat van intellectuele activiteiten die rechtstreeks of onrechtreeks verband houden met de verleende diensten door Maggie’s Melody behoren exclusief toe en blijven de eigendom van Maggie’s Melody. Hieronder vallen tevens, op niet-limitatieve wijze, de website, logo’s, teksten, foto’s, kleurencombinaties, namen en in het algemeen de communicatie van Maggie’s Melody.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden o.m. verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de Klant bijvoorbeeld Maggie’s Melody’s tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinatie, etc. niet kopiëren of reproduceren zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 • Bevoegdheid

De relatie tussen partijen wordt beheerst door het Belgisch recht.

In geval van betwisting, verbinden partijen zich er toe om alle mogelijke inspanningen te leveren om het geschil op minnelijke wijze te regelen.

Bij betwisting in verband met de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van de contractuele relatie tussen partijen zullen de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel bevoegdheid zijn.

 • Privacybeleid en cookie policy

Maggie’s Melody gaat zorgvuldig om met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen. Maggie’s Melody verkoopt geen e-mailadressen of andere gegevens en geeft geen gegevens aan derden. Registreren is bedoeld om te reageren op de website. Indien Maggie’s Melody in de toekomst toch commerciële boodschappen zou willen versturen, dan zal dit op basis van een opt-in zijn en niet ongevraagd. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail verstuurd worden, wordt zorgvuldig mee omgegaan. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beschermd conform de GDPR-wetgeving.

Maggie’s Melody plaatst enkele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan ingelogd zijn en het mogelijk maken om te reageren.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van de website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics), zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers heeft Maggie’s Melody geen beeld van het gebruik van de website en hoe deze te verbeteren. De advertising-cookies die worden geplaatst, zorgen middels een zogeheten ‘frequency cap’ dat je niet continu wordt benaderd door dezelfde advertentie. De ‘tracking cookies’, die worden geplaatst voor voor analytische doeleinden of advertenties, zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door onszelf geplaatst, maar door derde partijen.

Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kun je cookies eenvoudig uitzetten via je browser.

Hieronder wordt beschreven welke cookies Maggie’s Melody zelf plaatst en van welke third-party cookies gebruik worden gemaakt:

 • Google Analytics

Via Google Analytics worden geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kan Maggie’s Melody zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Maggie’s Melody gebruikt deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van de website. Tevens optimaliseert Maggie’s Melody hiermee de werking van de website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Maggie’s Melody heeft Google niet toegestaan de verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor Maggie’s Melody. Je kunt de browser-plugin hier downloaden.

 • Functionele cookies

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt er bij Maggie’s Melody gebruikgemaakt van cookies om in te kunnen loggen en te reageren. Ook worden cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden. Sociale knoppen:
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter, Google Plus, LinkedIn en Pinterest. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet iedere keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Embedded content: In blogposts kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op Maggie’s Melody wordt ontsloten. Denk hierbij aan Slideshare-presentaties, YouTube-video’s, Instagram posts, Spotify songs en Storify. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

 • Advertising cookies

Om advertenties te serveren, wordt een cookie van DoubleClick geplaatst. Deze cookie houdt geen surfgedrag en persoonlijke informatie bij en zorgt er alleen voor dat niet continu dezelfde advertenties worden getoond. Dit wordt ook wel een ‘frequency cap’ genoemd. Als je desondanks deze cookie niet wilt laten plaatsen kun je dit aangeven op de website van YourChoicesOnline.

Laatste update: 17/11/2020