fbpx

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden en het privacy beleid van Maggie’s Melody met maatschappelijke zetel Wallenweg 4, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle, en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0668885274. (Hierna: Maggie’s Melody). Je kan ons bereiken op info@maggiesmelody.be

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

Artikel 2 – Prijzen en betaling

De prijs voor onze diensten is deze zoals vermeld op onze website.

Onze producten zijn rechtstreeks te betalen op onze website, dit kan met credit card (visa, mastercard), bancontact, IDeal, Apple Pay en overschrijving.

Voor privé zanglessen en 10 beurtenkaarten wordt een factuur opgesteld. Facturen zijn te voldoen binnen de 8 werkdagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer.

Betwisting geschied tevens binnen de 8 werkdagen per aangetekend schrijven met vermelding van de betwiste factuur. Nalatigheidsinteresten a rato van 10% zullen rechtswege verschuldigd zijn met minimum van € 50. Bij geschillen zullen de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

Artikel 3 – Annulatievoorwaarden

Privé zanglessen: Bij ziekte of indien de leerling niet naar de les kan komen, dient hij/zij dit minstens 24u op voorhand te melden. Indien dit niet gebeurt, kan de les niet worden ingehaald. Per schooljaar kunnen er maximum 3 lessen worden ingehaald zonder doktersbriefje. De leerling is verantwoordelijk voor het inplannen van zijn/haar inhaalles via het studentenportaal of door een mail te sturen naar info@maggiesmelody.be. Een inhaalles of “make up credit” is 12 maanden geldig.

Popkoor: geen terugbetalingen. Uitzonderingen (bijvoorbeeld ziekte en dergelijke) kunnen intern besproken worden.

Zomer Zangworkshop:

  • Tot 2 weken voor aanvang van de workshop is er geen annuleringskost.
  • Vanaf 2 weken voor aanvang van de workshop wordt 50% van de cursusprijs aangerekend.
  • Vanaf 24 uur voor aanvang wordt het volledige cursusgeld ingehouden.

Online cursussen: Je hebt 30 dagen bedenktijd na je aankoop om een terugbetaling aan te vragen.

Indien de annulatie van een cursus of zangles vanuit Maggie’s Melody komt, wordt het volledige cursusgeld terugbetaalt.

Artikel 4 – Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet.

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, kleurencombinaties, namen en in het algemeen al onze communicatie is beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinatie, etc niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

Artikel 8 – Overmacht

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, inbraak, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, wereldwijde epidemies en (natuur)rampen.

Artikel 9 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

Artikel 10 – Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

We zijn wettelijk verplicht om je te informeren en je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken.

Bij Maggie’s Melody gebruiken we:

  • Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zo wordt er op Maggie’s Melody gebruikgemaakt van cookies om in te loggen en te reageren.
  • Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Privacy & cookies

Hieronder wordt uitgelegd hoe we bij Maggie’s Melody omgaan met persoonsgegevens en welke cookies er door onszelf en derden worden geplaatst.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens en geven niets uit handen. Registreren is bedoeld om te reageren op de site en om je te kunnen profileren. Mochten we in de toekomst toch commerciële boodschappen willen versturen, dan zal dit uiteraard opt-in zijn en word je niet ongevraagd benaderd. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd conform de GDPR-wetgeving.

Cookies

Maggie’s Melody plaatst enkele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan ingelogd zijn en het mogelijk maken om te reageren.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics), zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren. De advertising-cookie die wordt geplaatst, zorgt middels een zogeheten ‘frequency cap’ dat je niet continu wordt benaderd door dezelfde advertentie.

De ‘tracking cookies’, die worden geplaatst voor voor analytische doeleinden of advertenties, zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door onszelf geplaatst, maar door derde partijen. Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoording voor nemen.

Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kun je cookies eenvoudig uitzetten via je browser. Hoe je dit moet doen, kun je vinden op de website van de consumentenbond.

Overzicht van gebruikte cookies

Hieronder wordt beschreven welke cookies Maggie’s Melody zelf plaatst en van welke third-party cookies gebruik worden gemaakt.

Google Analytics

Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor Maggie’s Melody. Je kunt de browser-plugin hier downloaden.

Functionele cookies

Kernfuncties
Dit zijn cookies die strict noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt er bij Maggie’s Melody gebruikgemaakt van cookies om in te kunnen loggen en te reageren. Ook worden cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden.

Sociale knoppen
Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter, Google Plus, LinkedIn en Pinterest. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet iedere keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van FacebookTwitterGoogle+Linkedin en Pinterest (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Embedded content
In blogposts kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op Maggie’s Melody wordt ontsloten. Denk hierbij aan Slideshare-presentaties, YouTube-video’s, Instagram posts, Spotify songs en Storify. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

Advertising cookies

Om advertenties te serveren, wordt een cookie van DoubleClick geplaatst. Deze cookie houdt geen surfgedrag en persoonlijke informatie bij en zorgt er alleen voor dat niet continu dezelfde advertenties worden getoond. Dit wordt ook wel een ‘frequency cap’ genoemd. Als je desondanks deze cookie niet wilt laten plaatsen kun je dit aangeven op de website van YourChoicesOnline.